fbpx

לקוחות carpay נהנים
מהלוואה מבית .Cal

*ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן

בפיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

לקוחות carpay נהנים מהלוואה מבית

*ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן

בפיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

מימון לרכב יד שנייה עד ₪280,000

עד 100% מימון באישור מהיר - פריסת מימון החל משנה וחצי ועד שבע שנים (18 עד 84 תשלומים)

הירשמו וקבלו הצעה מיידית לחבילת מימון
שתפורה במיוחד בשבילכם!

לרכבים משנתון 2016 ומעלה

לבעלי כרטיס אשראי פעיל בלבד (לא דביט)

*המימון מותנה בחשבון בנק פעיל, בפרטי כרטיס אשראי, ברישיון נהיגה תקף, בתעודת זהות וספח תקינים.

רק עד ה-31/06/24
חבילת הטבות בשווי עד ₪1,000

מתנה ללקוחות carpay!

ההטבה תוענק ללקוחות carpay שמשלימים תהליך אבטחת עסקה  ללא תלות בקבלת הלוואה

מה ההטבה כוללת?

שירות אבטחת עסקה חינם באמצעות carpay

בדיקת משכון / שעבוד / עבר ביטוחי

25% הנחה לבדיקת רכב במכון טכנוטסט

הירשמו וקבלו הצעה מיידית:

לרכבים משנתון 2016 ומעלה

לבעלי כרטיס אשראי פעיל בלבד (לא דביט)

*המימון מותנה בחשבון בנק פעיל, בפרטי כרטיס אשראי, ברישיון נהיגה תקף, בתעודת זהות וספח תקינים.

לקוחות מספרים

בכפוף לתנאי החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ. אישור ההלוואה הינו אישור עקרוני המוגבל בזמן ובכפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום לאחר איתור הרכב.
הסכום המקסימלי למימון תלוי באישור החברה ובהתאם לתנאי האשראי של המלווה.
החברה רשאית לשנות את ההצעה בכל עת.

אתר מאובטח:
החברה רואה בסוגיות אבטחת המידע עניין בעל חשיבות עליונה. אנו משקיעים משאבים רבים, ברמה הטכנולוגית והאנושית במטרה לשמור על סודיות הפרטים וכלל הנתונים שמועברים אלינו, תוך שימוש באמצעי אבטחת מידע מתקדמים.

למה לסמוך עלינו?

רישיון למתן שירות בנכס פיננסי
מס' רישיון: 63129

רישיון למתן אשראי
מס' רישיון: 63128

הירשמו וקבלו הצעה מיידית:

*המימון מותנה בחשבון בנק פעיל, בפרטי כרטיס אשראי, ברישיון נהיגה תקף, בתעודת זהות וספח תקינים.

הירשמו וקבלו הצעה מיידית לחבילת מימון
שתפורה במיוחד בשבילכם!

רכבים משנתון 2016 ומעלה

לבעלי כרטיס אשראי פעיל בלבד (לא דביט)

*המימון מותנה בחשבון בנק פעיל, בפרטי כרטיס אשראי, ברישיון נהיגה תקף, בתעודת זהות וספח תקינים.

תקנון הטבות - מימון לרכב

 1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.
 2. חבילת ההטבות המוערכת בשווי של כ-1,000 ₪ לעסקה תינתן ללקוחות ("הלקוח" ו/או "המשתתף") חב' קארפיי השקעות טכנולוגיות בע"מ וקארפיי בע"מ ("קארפיי" ו/או "החברה" ו/או ״SafeMe״), (מוכרים וקונים בעסקה אחת), מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וללא תלות בקבלת הלוואה. אין כפל הטבות והנחות.
 3. "חבילות ההטבות" או "ההטבה" תכלול:
  א. פטור למוכר ולקונה מתשלום עמלת החברה בגין מתן שירות אבטחת עסקה;
  ב. פטור מעלות בדיקת משכון / שעבוד;
  ג. הנחה בסך של עד 100 ₪ מעמלת הקמת ההלוואה, כמפורט להלן, ככל שהרוכש יזדקק להלוואה כהגדרתה להלן.
 4. בנוסף לאמור לעיל, ובתקופת מתן ההטבה רוכשי רכב באשר הם (לקוחות החברה ואחרים), ייהנו מ 25% הנחה לבדיקת רכב במכון טכנוטסט.
 5. ההלוואה – מימון לרכב יד שניה, עד ₪280,000, לתקופה של 18 עד 84 חודשים, בריבית החל מ-6.5% ועד 7%, צמוד מדד המחירים לצרכן, ("ההלוואה") תינתן ללקוחות החברה, בהנחה של עד 100 ₪ מעלות העמדת ההלוואה, שהתקשרו עם חב' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, וחב' כ.א.ל (מימון) בע"מ ("הגורם המממן"), והכל בכפוף לאישור וחיתום הגורם המממן ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לעניין עצם העמדת ההלוואה.
 6. תנאי ההלוואה המחייבים יקבעו בהסכם שייחתם (ככול שייחתם) בין הגורם המממן ללקוח.
 7. ההלוואה מטעם הגורם המממן יכולה להינתן ללקוחות כל הבנקים, ובלבד ויש ברשותם כרטיס אשראי של אחד הבנקים או של חברות כרטיסי האשראי. לקוחות כל הבנקים יוכלו לבדוק את זכאותם באמצעות נציג החברה ו/או נציג הגורם המממן ולקבל הצעת מימון לרכב, בכפוף לאישור הגורם המממן.
 8. התשלומים אינם כוללים את עמלת הקמת ההלוואה אשר תשולם על ידי הלקוח בנפרד, בהנחה של עד 100 ₪ כאמור. העמלה בכללותה תיקבע לאחר קבלת מלוא הנתונים ובכפוף לאישור הגורם המממן.
 9. החברה אינה צד להסכם ההלוואה ולא תישא בכל אחריות שהיא כלפי הלקוח בקשר עם הסכם ההלוואה.
 10. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תנאי ההתקשרות המחייבים לרכישת הרכב יפורטו בהסכם שייחתם (ככל שייחתם) בין הלקוח לגורם המממן.
 11. ההשתתפות בהצעה מהווה הסכמה, אישור והצהרה של הלקוח כי הוא קרא את התקנון, וכי הוא מבטא הסכמה מלאה מצד הלקוח לכל תנאי התקנון. לכן, אם לקוח אינו מסכים לתנאי התקנון, כולו או חלקו, הוא אינו רשאי ו/או זכאי לקבלת הלוואה ו/או הטבה.
 12. תוקף ההטבה – עד 31.03.2024. החברה ו/או הגורם המממן רשאים על פי שיקול דעתם להפסיק את ההטבה בכל עת ללא מתן הודעה מראש. החברה ו/או הגורם המממן יהיו רשאים להאריך או לקצר את תקופת ההטבה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, הכל בכפוף להוראות הדין.
 13. לחברה מוקנית הזכות לשנות או להפסיק את ההטבה או חלקים ממנה בכל עת ובכל שלב, ללא צורך בנימוק ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של החברה.
 14. היה והלקוח יבחר לרכוש את ההלוואה למימון הרכב ללא ההטבה המוצעת ע"י החברה, ייחשב הדבר הודעת ויתור מצד הלקוח באופן בלתי חוזר.
 15. ההשתתפות בהטבה על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר נגרמו ו/או יגרמו למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בהטבה או בכל חלק ממנו ו/או קבלת ההטבה ו/או השימוש בה.
 16. המשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין להטבה ולתוצאותיה.
 17. המשתתף מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את תנאי תקנון זה.
 18. ידוע למשתתף כי השתתפותו עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של החברה ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור הטבתו (לרבות באינטרנט, ברדיו, בעיתונות וכיו"ב(.
 19. המשתף מצהיר ומאשר, כי אין לו ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס להטבה, לרבות זכאות או אי זכאות לקבלתה.
 20. רישומי החברה יהווה ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים להטבה.
 21. למען הסר ספק, ההטבה לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, תשל"ז 1977, וזאת בשל העובדה כי ההטבה אינה תלויה בגורל.
 22. כל זכויות הקניין הרוחני בהטבה הינם רכושה הבלעדי של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על כל תוכנה, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהטבה.
 23. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, אסונות טבע, מגיפה פנדמית עולמית וכיו"ב, וכן אירועים שאינם תלויים בחברה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 24. לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון זה או הנובעים ממנו.
 25. בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים, ההודעות והתכתובות מטעם החברה לבין הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.

 

חב' קארפיי בע"מ

רישיון למתן שירות בנכס פיננסי מספר – 63129

רישיון למתן אשראי מספר – 63128

להלן טופס תלונות הציבור

אנו מתייחסים בכובד ראש לכל נושא, בעיקר כשהוא מגיע מקהל לקוחותינו נשמח לשמוע מכם בכל עניין.
הפנייה תעבור לאחראי תלונות הציבור ותטופל בהקדם האפשרי

פרטי ממונה תלונות הציבור:
דניאל צפריר
טלפון: 03-7770811
אימייל: daniel@carpay.co.il

לנוחיותכם, ניתן לפתוח פניה בטופס הבא:

בדקות הקרובות ישלח אליכם סמס עם לינק לחשבון הcarpay- שלכם.
כשתבואו לסגור את העסקה תוכלו להתקדם בראש שקט ובמהירות.